Ministerie van OCW


Het instrument voor zelfevaluatie in de culturele sector
 

Q&A

Hier vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen over de BIS-monitor. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je accounthouder. Meer Q&A zijn te vinden op cultuursubsidie.nl

Wat wil de minister met de BIS-monitor?

De minister vindt het – evenals veel instellingen zelf – belangrijk om de culturele, maatschappelijke en economische waarde van bewezen prestaties en verrichte activiteiten een rol te kunnen laten spelen bij de advisering door de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de nieuwe subsidieperiode.

In het verleden gebeurde dit vooral met betrekking tot kwantitatieve gegevens. Die gaan over publieksbereik of over indicatoren voor de bedrijfsmatige gezondheid van een instelling: liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen.

Wat is de BIS-monitor?

De monitor is een handleiding om instellingen te laten reflecteren op de culturele, maatschappelijke en economische waarden en effecten van hun activiteiten, waarbij stakeholders en publiek betrokken worden.

Hoe ziet de monitor eruit?

De monitor is een digitale handleiding die kan leiden tot een door de instelling op te stellen document. Deze handleiding biedt keuzemogelijkheden voor de instellingen om hun activiteiten en effecten daarvan te beschrijven en daarmee hun profiel helder te schetsen. Daarnaast biedt de monitor methoden om stakeholders en publiek te betrekken en te ondervragen.

Voor wie is de BIS-monitor bestemd?

De monitor is bestemd voor (vrijwel) alle instellingen die in de komende subsidieperiode van plan zijn om een vierjaarlijkse subsidie aan te vragen in het kader van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (BIS) voor de periode 2017 - 2020. Het gaat om presentatie-instellingen beeldende kunst, podiumkunstinstellingen, musea, festivals, ondersteunende instellingen met een museale functie. Maar ook instellingen die niet tot de BIS behoren, kunnen gebruik maken van de BIS-monitor.

Is de BIS-monitor een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag?

Nee, het instrument (en het daaruit voortkomende document) is geen verplicht onderdeel van de aanvraag, in tegenstelling tot wat in eerdere berichtgeving is gemeld.

Wat is het resultaat van de monitor?

Aan de hand van de monitor maken de deelnemende instellingen een document, waarin wordt gereflecteerd op de waarde van hun activiteiten en effecten daarvan, waarbij tevens wordt aangegeven hoe stakeholders en publiek betrokken en ondervraagd zijn en hoe deze reflecteren op de activiteiten van de instelling.

De monitor levert geen rapport of gegevensreeksen. Het levert een handleiding met tips en suggesties voor de verschillende fasen in een zelfevaluatietraject.

Wat gebeurt er met het resultaat?

Het resultaat dat voortkomt uit de monitor zal niet worden beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Het document wordt ook niet een verplichte bijlage bij de aanvraag voor de komende subsidieperiode. Wel zal aan de instellingen in de aanvraagprocedure een aantal vragen van terug- en vooruitblikkende aard worden gesteld waar de BIS-monitor bij beantwoording ervan behulpzaam kan zijn.

Wat gaat OCW met de gegevens uit de BIS-monitor doen?

De BIS-monitor slaat geen gegevens op. Ook heeft OCW geen mogelijkheid om met de instelling mee te kijken in de BIS-monitor. De monitor-activiteit wordt uitgevoerd door de instelling zelf, niet door OCW.

Kan de instelling zelf onderwerpen om te evalueren toevoegen aan de BIS-monitor?

Het ontwikkelteam hoopt met de inhoud van de monitor de lading te dekken. Maar mogelijk spelen er zaken die over het hoofd zijn gezien. Suggesties zijn van harte welkom.

Kan de BIS-monitor ook gebruikt worden in een visitatiecyclus?

Ja, de monitor is heel geschikt om gebruikt te worden ter voorbereiding op visitaties.